Interview by Georgian Radio რადიო თავისუფლება

Interview by Georgian Radio რადიო თავისუფლება

I gave an interview about meditation to a radio station in Georgia ტიბეტელმა ბერმა საქართველოში მედიტაციის გაკვეთილი ჩაატარა. They also filmed the meditation workshop ‘meditation and creativity’ at DRONI youth center.

ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุโทรทัศน์ประเทศจอร์เจีย ซึ่งทางรายการได้ถ่ายทำการปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา และพูดคุยหัวข้อธรรมะเกี่ยวกับ ‘สมาธิและความคิดสร้างสรรค์’ ที่ศูนย์เยาวชน DRONI อีกด้วย